Zajišťujeme především tyto služby:

  • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti
  • Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce)
  • Vypracování a pravidelná aktualizace osnov školení (dle odstavce 2 § 103 Zákoníku práce)
  • Provádění osvěty v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) určené pro developery, investory a management společností zaměřený na jejich povinnosti, odpovědnosti v této oblasti a zajišťování koordinátorů BOZP

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

Poradenská
a metodická činnost


Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření a zpracování dokumentace atd.
 

více

Technicko-
organizační služby


Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů, Identifikace umístění bezpečnostního značení na pracovištích a stavbách atd.
 

více

Vzdělávání
a školení


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce) atd.

více

Technický dozor pracovníka

Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací

více

Vzdělávání
a školeníObjednat naše služby