Koordinátor BOZP na staveništi

 • Kdo je to koordinátor BOZP na staveništi? 
  Koordinátorem na staveništi může být pouze osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti stanovené ustanovením §10 zákona č. 309/2006 Sb., tzn. osoba, která má minimálně dokončené střední vzdělání s maturitou v oboru technického zaměření, praxi v oboru stavebnictví a která vlastní osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP na staveništi.
 • Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby (dle §14 zákona 309/2006 Sb.)
  Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či o provedených nápravných opatřeních.
 • Kdy má zadavatel stavby povinnost zajistit koordinátora BOZP?
  Koordinátor BOZP musí být povolán u všech staveb, na kterých se pracují zaměstnanci více jak 1 zhotovitele, nebo v případě, kdy se budou provádět práce vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (Příloha č. 5, NV. č. 591/2006 Sb.). Pro tyto práce musí být zpracován plán BOZP, který může zpracovat pouze koordinátor BOZP. Koordinátor BOZP musí být povolán již při přípravě stavby, tedy při tvorbě projektové dokumentace.

Předmět činností koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavebního projektu

 • v této fázi projektu koordinátor BOZP vyhodnotí základní rizika projektu (např. vzhledem k umístění stavby, druhu prováděných prací, ročním období apod.)
 • konzultuje vyhledaná rizika s investorem, projektantem, popř. zhotovitelem (pokud je již znám)
 • připomínkuje projektovou dokumentaci

Realizační fáze stavebního projektu

 • koordinátor BOZP se podílí na přípravě oznámení o zahájení prací (toto se zasílá příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce)
 • seznamuje jednotlivé zhotovitele stavby s riziky stavebních prací
 • kontroluje způsob provádění prací s ohledem na BOZP
 • řídí dokumentaci BOZP na staveništi
 • pořádá kontrolní dny koordinátora BOZP
 • informuje investora stavby o úrovni BOZP na staveništi

POSTUP SPOLUPRÁCE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP

URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP

Zadavatel stavby (investor) kontaktuje projektanta s požadavkem na vytvoření projektové dokumentace, který na základě znalosti zákona č. 309/2006 Sb., sdělí zadavateli, že vzhledem k rozsahu stavby je nutné kontaktovat koordinátora BOZP již v přípravné fázi projektu.

VYPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP V PŘÍPRAVĚ

VYPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP V PŘÍPRAVĚ

Zadavatel stavby na základě zákona č. 309/2006 Sb., kontaktuje koordinátora BOZP, který se s projektem seznámí a za spolupráce s projektantem do něj zanese požadavky na plánované zajištění BOZP na staveništi a vyhotoví PLÁN BOZP V PŘÍPRAVĚ, kde budou navrženy opatření k předpokládaným pracovním postupům.

PLÁN BOZP V PŘÍPRAVĚ JAKO SOUČÁST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PLÁN BOZP V PŘÍPRAVĚ JAKO SOUČÁST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel projektu vypíše výběrové řízení na hlavního zhotovitele stavebních prací, jehož součástí je PLÁN BOZP V PŘÍPRAVĚ, kde jsou zapracovány a uvedeny všechny požadavky na zajištění BOZP na staveništi. Uchazeč s těmito náklady na zajištění BOZP počítá a může je zohlednit ve své nabídce výběrového řízení.

UPLATŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ BOZP

UPLATŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ BOZP

V uzavřené smlouvě o dílo (SoD) mezi zadavatelem a hlavním zhotovitelem stavebních prací by měly být uvedeny a specifikovány finanční pokuty/sankce za případné nerespektování a neplnění požadavků k odstranění závažných nedostatků v oblasti BOZP, na které bylo ze strany koordinátora BOZP upozorněno.

PODÁNÍ OZNÁMENÍ NA OIP

PODÁNÍ OZNÁMENÍ NA OIP

V případě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zajistí zadavatel podání „Oznámení o zahájení prací“ na příslušný Oblastní inspektorát práce (OIP), a to minimálně 8 dní před termínem předání staveniště hlavnímu zhotoviteli.

PLÁN BOZP V REALIZACI

PLÁN BOZP V REALIZACI

Zadavatel stavby smluvně zaváže hlavního zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, který provede aktualizaci PLÁNU BOZP V PŘÍPRAVĚ na základě předložených informací a pracovních postupů hlavním zhotovitelem stavby.

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Zadavatel stavby předá staveniště hlavnímu zhotoviteli, který před zahájením stavebních/montážních prací prokazatelně seznámí pracovníky stavby s požadavky PLÁNU BOZP V REALIZACI.

KONTROLNÍ ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

KONTROLNÍ ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Kontrolní činnost koordinátora BOZP na staveništi začíná předáním staveniště hlavnímu zhotoviteli. Následně probíhají kontroly staveniště a případná úprava technologických/pracovních postupů a rizik předložených každým zhotovitelem nejpozději 8 dní (OSVČ 5 dní) před zahájením prací na staveništi dle § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb.. Kontrolní činnost pokračuje vyhledáváním a vyhodnocováním případných rizik, které vzešly z postupu prací na staveništi a končí řádným ukončením a předáním stavebního díla zadavateli.

PŘEDÁNÍ DÍLA ZADAVATELI

PŘEDÁNÍ DÍLA ZADAVATELI

Po ukončení stavby předá koordinátor BOZP zadavateli závěrečnou zprávu, kde je uvedeno shrnutí kontrolní činnosti koordinátora BOZP, poznatky, návrhy a doporučení pro další možnou spolupráci s hlavním zhotovitelem z hlediska BOZP v průběhu výstavby. Součásti je také i veškerá fotodokumentace a administrativní část stavby.

Přehled povinností zadavatele stavby

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

BOZP a PO
pro firmy


Kompletní zajištění oblasti BOZP a PO ve Vaši firmě. Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů.
 

více

Technický dozor investora


Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

 

více

Vzdělávání a školení
v oblasti BOZP


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce).

více

Technický dozor investora

Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

více

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
KOORDINÁTORA BOZPObjednat naše služby