Zajišťujeme především tyto služby

 • Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby (dle §14 zákona 309/2006 Sb.)
  Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních.
 • Komu je činnost koordinátora BOZP na staveništi určena?
  Dne 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb., který v § 14 ukládá investorům staveb, které splňují parametry stanovené zákonem, povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Vzhledem k tomu, že koordinátor BOZP je najímán investorem, získává tímto i investor stavby zájem na úrovni bezpečnosti na jím financovaném stavebním projektu. Novelou tohoto předpisu (88/2016 Sb.) účinnou od 1.5.2016 přichází nové zásadní požadavky na investory a zhotovitele staveb i na samotné koordinátory BOZP.
 • Kdo je koordinátor BOZP na staveništi?
  Koordinátorem na staveništi může být pouze osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti stanovené ustanovením § 10 zákona č. 309/2006 Sb., tzn. osoba, která má minimálně dokončené střední vzdělání s maturitou v oboru technického zaměření, praxi v oboru stavebnictví a která vlastní osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP na staveništi.
 • Co je předmětem činností koordinátora BOZP?
  Činnost koordinátora BOZP je dělena dle fáze stavebního projektu, a to na fázi přípravnou - před fyzickým zahájením stavebních prací, a na fázi realizační - při níž probíhají samotné stavební práce.

Předmět činností koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavebního projektu

 • v této fázi projektu koordinátor BOZP vyhodnotí základní rizika projektu
 • (např. vzhledem k umístění stavby, druhu prováděných prací, ročním období apod.)
 • konzultuje vyhledaná rizika s investorem, projektantem, popř. zhotovitelem (pokud je již znám)
 • připomínkuje projektovou dokumentaci

Realizační fáze stavebního projektu

 • koordinátor BOZP se podílí na přípravě oznámení o zahájení prací
 • (toto se zasílá příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce)
 • seznamuje jednotlivé zhotovitele stavby s riziky stavebních prací
 • kontroluje způsob provádění prací s ohledem na BOZP
 • řídí dokumentaci BOZP na staveništi
 • pořádá kontrolní dny koordinátora BOZP
 • informuje investora stavby o úrovni BOZP na staveništi

Četnost kontrolních prohlídek stavby*

Stavby s rozpočtem do 5 mil. Kč MIN 1 hodina / 1 x za týden
Stavby s rozpočtem 5 - 10 mil. Kč MIN 2 hodiny / 1 x za týden
Stavby s rozpočtem 10 - 25 mil. Kč MIN 3 hodiny / 1 x za týden
Stavby s rozpočtem 25 - 50 mil. Kč MIN 4 hodiny / 1 x za týden

* jedná se o předpokládaný rozsah prohlídek stavby koordinátorem BOZP dle rozsahu projektu

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

Poradenská
a metodická činnost


Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření a zpracování dokumentace atd.
 

více

Technicko-
organizační služby


Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů, Identifikace umístění bezpečnostního značení na pracovištích a stavbách atd.
 

více

Vzdělávání
a školení


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce) atd.

více

Technický dozor pracovníka

Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací

více

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
KOORDINÁTORA BOZPObjednat naše služby