BOZP a PO pro firmy

 • ​Nabízíme kompletní zajištění oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (Požární ochrana) pro malé, střední i velké podniky.
 • Zajistíme provádění pravidelných kontrol pracovišť, ročních prověrek BOZP, šetření pracovních úrazu včetně vypracování potřebných dokumentů a vždy budeme připraveni pomoci zaměstnavateli v otázkách BOZP a PO.
 • Postaráme se zpracování potřebné dokumentace BOZP a PO, která bude přizpůsobena podmínkám Vašeho podniku. Dokumentaci budeme udržovat aktuální s ohledem na nové požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO.
 • Budeme se také účastnit kontrol ze strany státních institucí (OIP, HZS ČR, KHS apod.) a naši práci si vždy obhájíme.

Zajistíme Vám zpracování následujících dokumentů:

Dokumentace BOZP

 • ​Organizační směrnice zajištění BOZP v organizaci
 • Dokumentace hodnocení rizik (Analýza rizik na pracovišti)
 • Kategorizace prací (včetně zajištění akreditovaného měření rizikových faktorů - kritérií)
 • Pracovnělékařské služby
 • Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP
 • Poskytování OOPP a mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů
 • Pracovní úrazy (kniha úrazů, záznam o úraze
 •  Zakázané práce a pracoviště
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy pro technické stroje a zařízení
 • Lhůtník kontrol, zkoušek a revizí veškerých zařízení
 • Místní řády skladů 
 • Dopravně provozní řád 
 • Příkaz na zjišťování alkoholu a jiných návykových látek
 • Prověrky BOZP
 • Traumatologický plán (zajištění první pomoci)
 • Povolení k obsluze Vyhrazených technických zařízení

Dokumentace PO

 • Dokumentace o začlenění provozovaných činností do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Požární kniha
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

BOZP a PO
pro firmy


Kompletní zajištění oblasti BOZP a PO ve Vaši firmě. Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů.
 

více

Technický dozor investora


Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

 

více

Vzdělávání a školení
v oblasti BOZP


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce).

více

Technický dozor investora

Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

více

BOZP a PO
pro firmyObjednat naše služby