Základní přehled povinností bezpečnosti práce (BOZP) pro zaměstnavatele

Základní přehled povinností podnikajících fyzických osob a právnických osob v oblasti BOZP nejen vůči zaměstnancům, ale i ostatním fyzickým osobám na pracovišti. Jedná se o souhrn hlavních povinností uložených legislativou ČR na podnikající subjekty:
 
 1. Identifikovat rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.
 2. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.
 3. Poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje.
 4. Provádět kategorizaci prací a informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena.
 5. Určit osoby zodpovědné za provoz a údržbu tlakových nádob, zdvihacích zařízení, manipulačních vozíků s vlastním pohonem, …
 6. Stanovit a rozvrhnout pracovní dobu.
 7. Vést evidenci pracovní doby.
 8. Plnit povinnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání, vyšetřovat příčiny vzniku úrazu, vést evidenci, zajišťovat opatření proti vzniku úrazu.
 9. Zajistit periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP dle aktualizované osnovy školení.
 10. Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči a umožnit zaměstnancům účastnit se pracovnělékařských prohlídek.
 11. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
 12. Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.
 13. Zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby
 14. pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 15. Umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP a seznámit s nimi zaměstnance.
 16. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečné práce.

Za neplnění povinností a porušení právních předpisů v oblasti BOZP hrozí sankce až do výše 2.000.000,- Kč

Legislativa BOZP a PO

Povinnosti zaměstnance

Přehled základních povinností zaměstnanců:

více

Povinnosti zaměstnavatele

Přehled základních povinností zaměstnavatele:

více

Legislativa

Přehled základních právních předpisů z oblasti BOZP a PO:

více