Zajišťujeme především tyto služby:

  • ​Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dle § 108 odstavec 5) zákoníku práce)
  • Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů (dle NV č. 201/2010 Sb.)
  • Identifikace umístění bezpečnostního značení na pracovištích a stavbách
  • Sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na nedostatky
  • Vypracování podrobné elektronické zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
  • Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS)

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

Poradenská
a metodická činnost


Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření a zpracování dokumentace atd.
 

více

Technicko-
organizační služby


Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů, Identifikace umístění bezpečnostního značení na pracovištích a stavbách atd.
 

více

Vzdělávání
a školení


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce) atd.

více

Technický dozor pracovníka

Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací

více

Technicko-
organizační
službyObjednat naše služby