Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací

STAVEBNÍ DOZOR

 
  • výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací vydaným Ministerstvem dopravy ČR, včetně oprávnění na provedení dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb

Všichni naši zaměstnanci či partneři jsou osoby s mnohaletou odbornou praxí a jako tým jsme držiteli autorizací vydaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na dopravní, vodohospodářské i pozemní stavby. Zároveň jsme držiteli Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací vydaným Ministerstvem dopravy ČR

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

Poradenská
a metodická činnost


Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření a zpracování dokumentace atd.
 

více

Technicko-
organizační služby


Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů, Identifikace umístění bezpečnostního značení na pracovištích a stavbách atd.
 

více

Vzdělávání
a školení


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce) atd.

více

Výkon technického
dozoru
stavebníkaOBJEDNAT NAŠE SLUŽBY