Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací

Všichni naši zaměstnanci či partneři jsou osoby s mnohaletou odbornou praxí a zároveň jsou držiteli autorizací vydaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na dopravní, vodohospodářské i pozemní stavby. 

Předmět činností technického dozoru investora

  • Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb - komplexní věcná kontrola provedených stavebních prací (kontrola souladu s projektovou dokumentací, s veřejným zájmem a s dohodnutými technickými normami a smluvními závazky).
  • Kontrola časového průběhu prací - organizace kontrolních dnů na stavbě, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly mít vliv jak na kvalitu stavby, tak na dohodnuté termíny.
  • Finanční kontrola - kontrola a odsouhlasení finančních částek účtovaných za provedené práce v průněhu výstavby, odsouhlasení navržených cen za provedené práce nad rámec SoD.
  • Zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací - předání staveniště, oragnizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby, organizování kolaudace provedené stavby.

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

BOZP a PO
pro firmy


Kompletní zajištění oblasti BOZP a PO ve Vaši firmě. Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů.
 

více

Technický dozor investora


Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

 

více

Vzdělávání a školení
v oblasti BOZP


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce).

více

Výkon technického
dozoru
investoraOBJEDNAT NAŠE SLUŽBY