Zajišťujeme především tyto služby:

 • ​Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření (dle §102 Zákoníku práce) a zpracování dokumentace BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).
 • Zařazení prací do kategorií (dle §37 zákona č. 258/2000 Sb.)
 • Zpracování auditu a pravidelná aktualizace povinné dokumentace, např.:

Pracovní postupy ve stavebnictví (dle NV č. 591/2006 Sb.)

 • Vypracování směrnice BOZP či směrnic na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích čistících prostředků a ochranných nápojů (dle
 • NV č. 495/2001 Sb. a dle NV č. 361/2007 Sb.)
 • Místní řády skladů (dle ČSN 26 9030)
 • Dopravně provozní řád (dle NV č. 168/2002 Sb.)
 • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení (dle ČSN ISO 12480-1)
 • Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dle §44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb.)
 • Příkaz na zjišťování alkoholu a jiných návykových látek (dle písmene i) § 106 Zákoníku práce)
 • Zápisy o seznámení zaměstnance s návody k obsluze a zacvičení k obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Zápis o seznámení zaměstnance s bezpečnostními listy (případně s návody na použití) od používaných nebezpečných chemických látek a směsí
 • Zápisníky ke kontrolám strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dle NV č. 378/2001 Sb.)
 • Kniha úrazů s formuláři na zápisy do knihy úrazů (dle NV č. 201/2010 Sb.)
 • Záznamy o úrazu (dle NV č. 201/2010 Sb.)
 • Vypracování systému první pomoci při úrazech a haváriích (traumatologický plán)

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

Poradenská
a metodická činnost


Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření a zpracování dokumentace atd.
 

více

Technicko-
organizační služby


Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů, Identifikace umístění bezpečnostního značení na pracovištích a stavbách atd.
 

více

Vzdělávání
a školení


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce) atd.

více

Technický dozor pracovníka

Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací

více

Poradenská
a metodická činnost



Objednat naše služby