Přehled základních právních předpisů z oblasti BOZP

 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP
 • Zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění o inspekci práce
 • Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění, o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o státní energetické inspekci - ochranná pásma elektrovodů
 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 • Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění - kvalifikace v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.- o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Legislativa BOZP

Povinnosti zaměstnance

Přehled základních právních předpisů pro zaměstnance:

více

Povinnosti zaměstnavatele

Přehled základních právních předpisů pro zaměstnavatele:

více

Legislativa

Přehled základních právních předpisů z oblasti BOZP:

více