Postup spolupráce

URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP

URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP

Zadavatel stavby (investor) kontaktuje projektanta s požadavkem na vytvoření projektové dokumentace, který na základě znalosti zákona č. 309/2006 Sb., sdělí zadavateli, že vzhledem k rozsahu stavby je nutné kontaktovat koordinátora BOZP již v přípravné fázi projektu.

VYPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP V PŘÍPRAVĚ

VYPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP V PŘÍPRAVĚ

Zadavatel stavby na základě zákona č. 309/2006 Sb., kontaktuje koordinátora BOZP, který se s projektem seznámí a za spolupráce s projektantem do něj zanese požadavky na plánované zajištění BOZP na staveništi a vyhotoví PLÁN BOZP V PŘÍPRAVĚ, kde budou navrženy opatření k předpokládaným pracovním postupům.

PLÁN BOZP V PŘÍPRAVĚ JAKO SOUČÁST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PLÁN BOZP V PŘÍPRAVĚ JAKO SOUČÁST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel projektu vypíše výběrové řízení na hlavního zhotovitele stavebních prací, jehož součástí je PLÁN BOZP V PŘÍPRAVĚ, kde jsou zapracovány a uvedeny všechny požadavky na zajištění BOZP na staveništi. Uchazeč s těmito náklady na zajištění BOZP počítá a může je zohlednit ve své nabídce výběrového řízení.

UPLATŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ BOZP (SoD)

UPLATŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ BOZP (SoD)

V uzavřené smlouvě o dílo (SoD) mezi zadavatelem a hlavním zhotovitelem stavebních prací by měly být uvedeny a specifikovány finanční pokuty/sankce za případné nerespektování a neplnění požadavků k odstranění závažných nedostatků v oblasti BOZP, na které bylo ze strany koordinátora BOZP upozorněno.

PODÁNÍ OZNÁMENÍ NA OIP

PODÁNÍ OZNÁMENÍ NA OIP

V případě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zajistí zadavatel podání „Oznámení o zahájení prací“ na příslušný Oblastní inspektorát práce (OIP), a to minimálně 8 dní před termínem předání staveniště hlavnímu zhotoviteli.

PLÁN BOZP V REALIZACI

PLÁN BOZP V REALIZACI

Zadavatel stavby smluvně zaváže hlavního zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, který provede aktualizaci PLÁNU BOZP V PŘÍPRAVĚ na základě předložených informací a pracovních postupů hlavním zhotovitelem stavby.

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Zadavatel stavby předá staveniště hlavnímu zhotoviteli, který před zahájením stavebních/montážních prací prokazatelně seznámí pracovníky stavby s požadavky PLÁNU BOZP V REALIZACI.

KONTROLNÍ ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

KONTROLNÍ ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Kontrolní činnost koordinátora BOZP na staveništi začíná předáním staveniště hlavnímu zhotoviteli. Následně probíhají kontroly staveniště a případná úprava technologických/pracovních postupů a rizik předložených každým zhotovitelem nejpozději 8 dní (OSVČ 5 dní) před zahájením prací na staveništi dle § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb.. Kontrolní činnost pokračuje vyhledáváním a vyhodnocováním případných rizik, které vzešly z postupu prací na staveništi a končí řádným ukončením a předáním stavebního díla zadavateli.

PŘEDÁNÍ DÍLA ZADAVATELI

PŘEDÁNÍ DÍLA ZADAVATELI

Po ukončení stavby předá koordinátor BOZP zadavateli závěrečnou zprávu, kde je uvedeno shrnutí kontrolní činnosti koordinátora BOZP, poznatky, návrhy a doporučení pro další možnou spolupráci s hlavním zhotovitelem z hlediska BOZP v průběhu výstavby. Součásti je také i veškerá fotodokumentace a administrativní část stavby.